آخه چرا!؟

بهش بگید آخه چرا
توی دلش کشته منو
بگید هنوز دوستش دارم
بسه عذاب نده منو

نگاه سردشو میخوام
اگه نباشه حتی عشق
نوشتنی ترین میشه
اگه ازش بتابه عشق

https://www.academytaraneh.com/79091کپی شد!
1032
۱۹