کجای این جهنمم ؟؟

من از تبار دلهره از جنس لبخند غمم
یکی بهم بفهمونه کجای این جهنمم ؟؟
باز داره چی سرم میاد یکی جوابمو بده
دارم میمیرم ای خدا بهم بگو آخه چته؟؟
چرا جوابی نمیدی چرا تو قهری با دلم؟
مگه نگفته بودی که هرگز نمیکنی ولم
غریبه ام با شادیا صدای من غرق غمه
هر چقدم گریه کنم واسه ی بی کسیم کمه
درست تو عمق فاجعه م خستگیام در نمیشه
هوای گریه دارمو اما چشام تر نمیشه
اشک چشامم انگاری لج کرده و قهره باهام
میخوام که از دنیا برم اما نمیکشه پاهام
میخوام برم ازین دیار مرگ داره سایه میکنه
حتی ازین که زنده ام خدام گلایه میکنه
میخوام برم راحت بشم فکرم فقط همین شده
قلبم گرفته از همه با درد و غم عجین شده
من آسمون بی کسم من جای زخمای همه م
یکی بهم بفهمونه کجای این جهنمم ؟؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید: