نفس بریده

من رسیدم تو رسیدی
من به آخر تو به آغاز
من ته دره ی عشق و
تو به اوج اوج پرواز
سادگی بود اگه گفتم
همه رمز و راز عشقو
من یه گوینده ی صادق
تو تماشا گر این راز
وقتی عاشقانه خوندن
همه ی گناه من شد
وقتی که حرم نفسهات
همه قبله گاه من شد
وقتی شوق زندگی رو
توی چشمای تو دیدم
به تمنای وجودت
دلو از همه بریدم
مثل بی رحمی دریا
خالی کردی زیر پامو
با دو دست بی وفایی
تو بریدی نفسامو

از این نویسنده بیشتر بخوانید: