شال

دنبال شال تو توی خونم
عطرت من و راحت نمی ذاره
این بار می سوزونمش حتما
این دفعه دیگه آخرین باره

هر بار خواستم از تو خالی شم
عطرت من و دیوونه تر کرد و
هر بار که می رم از این خونه
شالت به من میگه که برگرد و

یا جای من یا جای شال توست
باید همین امشب مشخص شه
من میرم از تابوت این خونه
این مرده باید که مرخص شه

بیدار میشم از دل کابوس
شالت کنارم توی دستامه
این بار می سوزونمش حتما
شالی که رسما کل دنیامه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/78824کپی شد!
814
۱۰