( شک )

همیشه پُر از شک وُ تردید
همیشه ، پُر از بیقراری
یه زخم قدیمی ، همیشه
توی لحظه هام یادگاری

شبم ، واژه واژه ، پریشون
جنون در رگم ،شعر جاری
نفس تا نفس ، لحظه لحظه
شبم تلخ از این زخم کاری

وَ اندوه می بارد از شب
تنم ، خیس از التهاب است
که در من کسی گُر گرفته
که در من جنون شعر ناب است

مرا غصه آنسوی شیشه
به دست زمان می سپارد
منم ، سایه ی کوچه گردی
که در کوچه جان می سپارد

قدم تا قدم ، کوچه کوچه
منم ، نعش من روی دوشم
که بی سایه ، هر شب هراسان
پُر از ضَجه وُ بی خروشم

شبم واژه واژه ، پریشون
جنون در رگم ، شط جاری
نفس تا نفس ، لحظه لحظه
شبم تلخ از این زخم کاری …..

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

848
۱۴