شرع تو با شرع من فرق داشت

شونه ی من هر روز ، رو موج پــس لرزه س ‍‍
راحت با هر کی باش ، کی میگه مرد هرزه س
مردیتو هر دفعـــــــه ، با مُشــــــت نشون دادی
باید همیــــــن باشه ، تو مَـــــردی ، آزادی
معنیــــــه اســـــــم ِ زن ، بردگیه واســــت
هر روز همین آشو ، هر روز همین کاسه ت
هر دفعـــــــــه با هر کی ، شبهاتو صبح کردی
رفتـــــــــــی و بم گفتــــــی ، شـب بر نمیگردی
روی گناهاتو ، پوشــــــــوندی با صیـــــــغه
احساس من هــــر روز ، روی لـــــب تیـــغه
واســـــــــــه ی هر کاری ، اسلامو رو کردی
دنیامــــــو با دینت ، تو زیرورو کــــــــردی
شرع تو با شرع ، توو ذهن من فرق داش (ت)
توو چشم من اشکو ، چشمای تو برق داش (ت)
یه برقی از شـــــــــادی ، که مــن پر از دردم
با خنده میگــــــــفتی ، من راحـــــــــــتم مَردَم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: