تنهات نمیزارم

هنوزم محو چشماتم
هنوز میگم دوست دارم
اگه حتی نگی صب کن
بفهم تنهات نمیزارم
داری دنبال چی میری
میری تا با خودت باشی
نمیتونم با این حالت
تورو دست تو بسپارم
به من وابسته شو اسون
بزار حال تو بهترشه
بزار باشم کنار تو
نشه چشمای تو ترشه
همین که پشت هم باشیم
نمیدونی چه حالیه
نمیدونی که دنیامون
کنار هم چه عالیه
دارم جون میدم این گوشه
که شاید مال من باشی
تو این حسم رو میدونی
نمیزارم که تنهاشی
نرو پرپر میشی از غم
یکم با من مدارا کن
شده از روی اجبارم
منو توی دلت جا کن

از این نویسنده بیشتر بخوانید: