واژه های عبث

شعر مسخ واژه های عبث، بیهوده و مست
حرف تازه ای نداشت، فقط بازی تازه ای میخواست،
پس مست تر شد، شد دچار فازای سنگین تر، هرزه تر،
درداش کمتر شد بجاش توهماتش بیشتر تر، احمق تر

از این نویسنده بیشتر بخوانید: