زندگیمو به باد دادی

چرا واسه تجربه هات زندگیمو به باد دادی
چرا همه سادگیمو قیمت خنده هات دادی
مگه تموم زندگی به قیمت خستگیهاست
نگو هر کی که عاشقه پابند دلبستگیهاست
این رسم روزگار نبود دل میکنم به راحتی
عشقم باشه بازیچه ی شما دلای پاپتی
اما یه روز تو هم میشی بازیچه ی یه حیله گر
دیر و زودش دست خداست تو هم میشی یه بازیگر
اون روز منو یادت میاد.یادت میاد گریه هامو
اون روز یادت میاد منو خستگیمو ضجه هامو
یادت میاد عشق منو تموم دلواپسیمو
یادت میاد بهای این سادگی و بی کسیمو

از این نویسنده بیشتر بخوانید: