دروغ…

همیـــــــــن احســــاس پژمـرده

تمــــــــــــام روزو همـــــــــــرامه

دروغ میگــــــــی و می فهمــــم

ولی خنـــــــده رو لبهـــــــــــــــــامه

 

تو این بغضـــــــــــو نمی فهمـــی

تو غـــــــــرق دلخـــــوشی هاتی

من آشــــــــــوبم تمــــــــام شب

چقدر آســــــــــــوده میخــــوابی

 

توو چشمات حرفی از من نیس

نگاهت پیش کـــی جا مـــــوند ؟

کی دنیــــــاتـــو تحمـــــــل کرد ؟

کی حرفـــــــو از نگــاهت خوند ؟

 

تو داری کم میشــــی از مـــــن

بدون مـــــــــن داری میــــــــری

تو رو میشناسمـــــت خـــــوبـم

داری بازم دروغ میگـــــــــــــــی

 

تو اشکامــــــــــو نمی بینـــــی

تو مشغــــــــــــــــولی به آزارم

دروغ میگـــی و می فهمــــــم

به روی تــــو نمیــــــــــــــــــارم

 

تو رد میشــــی و می بینــــــم

دیگه احساسی نیــس این بار

چه راحت بد شــــــــدی با من

واست تکـــــــــــــراری ام انگار…

https://www.academytaraneh.com/7863کپی شد!
1172
۳۱