سقوط

هرجا دلی سو میزنه
حسش احساسه منه
هر جا چراغی روشنه
یکی دنبال تنها شدنه
هر شب اینجا یکی
احساس وحشت میکنه
هر روزدلت بادل من
صحبت ازسقوط میکنه
جایی که دل تنها شده
اونجا قبله گاه امن منه
جایی که من تنها شدم
جای سقوطم از توعه

https://www.academytaraneh.com/78556کپی شد!
895
۱۰