سقوط

هرجا دلی سو میزنه
حسش احساسه منه
هر جا چراغی روشنه
یکی دنبال تنها شدنه
هر شب اینجا یکی
احساس وحشت میکنه
هر روزدلت بادل من
صحبت ازسقوط میکنه
جایی که دل تنها شده
اونجا قبله گاه امن منه
جایی که من تنها شدم
جای سقوطم از توعه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: