عشق مردود

ولم کن بذار تا ازت دور شم

بذار یکمی با خودم جور شم

نگو که باید در کنارت باشم

بازم مثل سابق دچارت باشم

می خوام هرچی بوده فراموش شه

باید زهر این شوکران نوش شه

باید شعله های دلم دود شه

یه بارم شده عشق مردود شه

تو چشمام نگا کن منو درک کن

تو هم مثل من شو منو ترک کن

تو دنیایی که زندگی مردنه

دیگه ما شدن هم خود آزردنه

دارم قلبم و با خودم می برم

تو رو با خودت به خدا میسپارم

اگه دارم از تو دل و می برم

گناه تو نیست من ز غصه پرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: