خـوشـبـخـتـیـمـو از تـو دارم

خـوشبـخـتـیـمو از تو دارم ، تو برام زنـدگی ساختی
تـو پـای عـشـقـمون حتی ، هـمـه زنـدگیتو بـاخـتـی
چـقد شکستی پـای مـن ، چقد راه اومـدی بـاهـام
یـه وقتایی زمین خوردی ، که من واستم روی پاهام
تـو از خـودت گـشتی تا ، بـفـهـمـونی بـهـم هستی
هـمـیـشـه بـتو بَد کردم ، هـمیشه چشماتو بستی
اِنـقـد دلـواپــسـم هستی ، که دلـشـوره نمیـگـیــرم
سَـرَفـکَـنـده شـدی تـا مـن ، سَــرمــو بـالـا بـگــیـرم
بـاهـات ایـن مـرد دنـیـارو ، یـه جـورِِ دیـگـه مـیـبـیـنـه
تـو عـشـقـو یـادِ مـن دادی ، نبـاشی دنیا غـمـگـینه
خـوشبـخـتـیـمـو از تـو دارم ، از اون دنـیای بَخشندت
گـاهـی بـاور مـیـکـنـم تـو ، خـُدایــی و مــنـم بَـنـدت

"خوشبختیمو ازتو دارم"

کیوان مجیدزاده

از این نویسنده بیشتر بخوانید: