زمونه بد

تو دنیایی که بیشترش . دود و دم خیانته / بازم باید نفس کشید . چاره ایی نیست وظیفته
دلم میخواد گریه کنم . واسه دل شکسته ام / همش خدا خدا کنم . بگم که خیلی خسته ام
توی مسیر زندگی . زیر پاهام خالی میشه / مگه خدا جون چی میشه . کمی به ما نظر بشه
اخر قصه رسیده . دیگه تمومه طاقتم / بازم میخوام گریه کنم . بگم خدا ناراحتم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: