به فکر من نباش

من به خودم کلک زدم ، گفتم اگه می خوای برو
خوب می دونستم هیچ کسی نیس بگیره جای تورو

خوب می دونستم تا ابد بعد تو تنها می مونم
حقمه… حرفی ندارم … برو… من اینجا می مونم

برو که خوشبخت شدنت تموم دنیای منه
زنده گی رو دست نداره خوب آدم و دور می زنه

برو به فکر من نباش ، با غصه خوب کنار میام
یادتو مهتاب می پاشه تو شبای سرد و سیام

با چشم خیس نگام نکن ، یه کار نکن کم بیارم
بغض من و گریه نکن من دیگه طاقت ندارم

برو که خوشبخت شدنت تموم دنیای منه
زنده گی رو دست نداره خوب آدم و دور می زنه

https://www.academytaraneh.com/7850کپی شد!
793
۷