میگی قبله همینه

یک چیزهایی قشنگه……………..با این که سهم من نیست.
شاید حداقل سهمه…………….که این هم مرحم من نیست.

یک رفتنی قشنگه…………………………شاید این درد باشه.
شاید رویا همینه……………………….که عشقت سرد باشه.

یک چیزهایی میبینی…………..میگی این بهترینه.
وقتی گریه نداری………………..میگی قبله همینه.

یک حرفهایی دروغه……………یک نگاهی مهربونه.
فقط از دور یک رنگ………….از نزدیک رنگین کمونه.

دیگه راضی شدم که…………………من تو رو از دست دادم.
تو هم شاهکار رنگی…………….من با مرگ باز دست دادم.

بارفتن بدون حرفت………….مهربونی از یادم رفت.
تو هم تو خالی و زرد……….با تو نسل ادمم رفت.

بغضم اینرو شکست……….همزبونی از یادم رفت.
از خودم گلایه دارم………….دلمو ساده دادم رفت.

یک روز یادت میارم…………عشق تو کتاب و حرف نیست.
عشق اولین نگاه ………….عشق ذل زدن به برف نیست.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/78422کپی شد!
1110
۳۳