دلبستگی

من از دلبستگی خیری ندیدم

دلم رو دیگه به هیچکی نمیدم

من از دلبستن و وابسته بودن

بجز نامهربونیها ندیدم

نصیبم حسرت ودل شکسته

شدم پرنده با بال شکسته

دیگه دنیای دلبسته نمیخوام

من از احساس خود خستم نمیخوام

نمیزارم دیگه دلم بره

بشه بازیچه دست زمونه

دلم ای دل ساده دلم ای دل ساده

نرو دلبستگی فایده نداره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: