قسم

می خوام فراموشت کنم دل دیگه باور نداره
می خوام ازت جدا بشم دل دیگه طاقت نداره
می خوام خودم پیشت بیام یه وقت درو وا نکنی
می خوام برات نامه بدم یه وقت اونو پاره کنی
قسم به اون خدا که شبا رو آفریده
قسم به اون خدا که چشماتو آفریده
قسم به چشم مستت همش چشمام براهته
قسم به تار مویت دلم دراختیارته
قسم به اون نگاهت که ماهو از رو برده
قسم به طاق ابروت دین، از دلم ربوده
قسم به آسمون هاقسم به کهکشون ها
قسم به عشق پاکت قسم به روی ماهت
قسم به اون نگاهت چشمام هنوز براهته
قسم به اشک چشمات دلم در اختیارته

https://www.academytaraneh.com/7817کپی شد!
843
۷