دراکولا

طی میکنم شبو / هر شب یاد تو
میمیره پیش تو/ سحر همزاد تو

با تک مسیر نور / تو جاده ی نگات
با ضرب گام من / ترس جای رد پات

تو این مدار زرد / چند تا عقاب پیر
تو پیچ هرزگی / درگیرن و اسیر

دراکولای من / دراکولای زشت
پر میشه از غرور / لیوان سرنوشت

جغرافی نگات / عشق از هوس سوا
دنبال تو میام / تا خط استوا

کم میشم از درون / تو بوسه های شک
گم میکنم تو رو / توی لباس لک

شب بود و ته سیگار / با حس نعشگی
درد میکشم ازین / احساس رعشگی

دنیا رو میکشم / تا مرز هرزگی
تا پوچی و فنا / تا شط خستگی

دریای اشک من / رو نبض خط تو
مواج میشه تا / طوفان عصر نو

ثانیه و لحظه / غرق میشه تو زمان
مثل زن هرزه / پر میشم از مکان

بوی کثیف شک / تو بهت حنجره
با یک حباب سرد / رو رد پنجره

باز گم نکن منو / تو وهم این زمان
من عمق میشم تا محدوده ی مکان

ترس من از سقوط / وحشی تر از سکوت
مسیر؟ ناکجا / یک پله تا هبوط

از این نویسنده بیشتر بخوانید: