گذشته

میتونی تو هرچشمی نگاه کنی
جونتو واسه هر دلی فدا کنی
میتونی زیر بارون چترتو
رو هر کی غیرمن وا کنی

میخوام یه مدت تنها ببارم
در عوض پاک شی ازخاطرم
دارم تموم سعی مو می کنم
تا گذشته ها رو یادم نیارم

فهمیدم بیش از حد مهربونم
بایدخودموازاین نقش خالی کنم
واسه عاشقی تو دفعه بعد
دیگه نمی خوام اشتباه کنم

تو دلم ازدستت پره اتیشه
که به این زودی خاموش نمیشه
محال گذشته مو تکرار کنم
به خدا این دیگه اخریشه

رو دستم با چاقو نوشتم
واسه همیشه ازت گذشتم
عشقتو انداختم توی گور
ویروستو تو دلم کشتم

با این که هیچ چیزنیاوردی
اما به ظاهر بازی رو بردی
ولی خودت ازمن بهترمیدونی
یه باردیگه شکست خوردی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: