منو اذیت نکن

منو اذیت نکن خسته ام از کارات
به دوربرت نگاه کن خیلین دیوارات
منو اذیت نکن دل من ازت خونه
اینو هرکی جزخودت باشه میدونه
من فقط عاشقتم من فقط عاشقتم

بی غلط عاشقتم با غلط عاشقتم
من اره دوست من تورو دوس دارم
توهرچی باشی فقط تورودوس دارم
بیا کنار من بشین بهت بگم که من
من تو رو دوس دارم یخوای نخوای
دوس دارم

https://www.academytaraneh.com/78116کپی شد!
2077
۱۲