قلب تو میپوسد انجا زیر خاک

تن من پر از گناه عشق تو….تن تو مثل فرشته ها چه پاک.
قلب من با هر تپش می ایستد…قلب تو میپوسد انجا زیر خاک
چشم من دنبال تو میگردد…چشم تو دیگر چرا بیدار نیست
بعد از این از زندگی میترسم…به چز این قبر،بین ما دیوار نیست
یکی بود و یکی نابود/رفته اونکه یار مابود
رفت و رفت به قصه پیوست/اونکه با من اشنا بود

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/78098کپی شد!
807
۵