سردی نگاهت

امشب باز دلم بهانتو کرد
تو نیستی باز این دل اشتباه کرد
دستم میره به سمت قلم
باز چه غوغاییست در دلم
قلم افتاد از دستم با سردی نگاهت
نگاهی عمیق به خاطراتت
سنگین میزنه این گیتار
سبک نمیشه با دود سیگار
امشب دلم سنگینه از نگاه سردت
میلرزه دستم به سوی قاب عکست
می بارد باران و تو نیستی
اتش میگیرد دلم و تو نیستی
قطره قطره اشک به سردی پاییز
تمام میشه جوهر در سرمای وجودم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: