خودم بد عادتت کردم

خودم بدعادتت کردم خودم بال و پرت دادم

خودم درداتو میخواستم خودم پای توافتادم

تورفتی بیصدا ساده چی شد رفتی نفهمیدم

ببین چی به سرم اومد هنوز درگیر تردیدم

کی روزاتو قرق کرده که شبهاتو به من دادی

دل دنیامو خون کردی بگو پای کی افتادی

دارم گم میشم اینروزا نمیخوام دیگه پیداشم

نمیخوام به تو برگردم اسیر دست فرداشم

نبودی وندیدی که یه عمر چشمامو تر کردی

اگرچه برنمیگردی نمیخوام دیگه برگردی
نمیخوام دیگه برگردی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: