اگه عباس نمیرفت

اگه عباس نمیرفت آب بیاره
برادر جان دیگه تنها نبودی
دیگه از ضربه های تازیانه
نبود رو بدن طفلا کبودی
اگه آب روی ما بسته نمیشد
نمیافتاد عمود خیمه گاهی
اگه عباس نمیرفت آب بیاره
دیگه دشمن نداشت هیچ فکرو راهی
دیگه نامحرمی سیلی نمیزد
به گوش خواهر تو ای برادر
علمدارت اگه بود ای حسینم
نمیموندی دیگه بی یارو یاور
اگه عباس نمیرفت آب بیاره
گلای باغمون پر پر نمیشد
دیگه از رو جفای دشمنامون
سه شعبه قاتل اصغر نمیشد
بردار آخ اگه عباس نمیرفت
رقیه با سر تو جون نمیداد
علمدارت که رفت طفلا میگفتن
عمو رفت که بره دیگه نمیاد
اگه نور دو عینت بود حسینم
تو میدون نبرد میکرد یه کاری
که میلرزید دلای دشمنامون
از اینکه تو علمدارت رو داری

از این نویسنده بیشتر بخوانید: