ویژه محرم ـاز طرف بچه های آکادمی

داداش علمدارتم
باعشق سپهدارتم
اگه محاصره شدی
نترس من کنارتم

دشمن اگه با بی رحمی
برکه هاروداره سراب میکنه
بدون داداش عباسته که
دنیا روسرشون خراب میکنه

آبو که روما بستن
به اوج غیرت رسیدم
می رم جلو به همشون
جوون مردی نشون میدم

داداش حسین خیلی دارم
واسه شهادت بی تابی میکنم
میرم جلو آخه میخوام
مشکو پر آب بکنم

دیشب خودمو توخواب
کنار بابا می دیدم
اگه یه وقت دیر کردم
بدون به آرزوم رسیدم

داداش علمدارتم
باعشق سپهدارتم
اگه محاصره شدی
نترس من کنارتم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: