""""بکش حقته دل""""

دلم بیقراره،صدام لرزه داره
نگات توی چشمام چقدر بیقراره

لبت آروم آروم در گوش من گفت:
«که قلبم دیگه دوستت نداره

همش قصه بوده که عاشقترینم
تو مال منی،من برا تو میمیرم

میخواست با تو باشه توروزای تاریک
حقیقت نبودش بپات می نشینم»

بکش حقته دل ،بمیری به پاشم
عجب ساده ای دل،تو دادی به بادم

همه غصه هاشو خریدی برا من
حالا رفت و موندیم دوباره تو ومن

گناه از تو بودش چقدر ساده بودی
دروغش رو دیدی چقدر غصه خوردی

ولی بردی از یاد به یک خنده بازم
نشستی به پای دروغ های بعدی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: