تــو به من میـــرســی………

من از این فــاصله میـمیـــرم زود
من از این زندگـــی بر می گـــردم
تو چـــه کــردی با منـــو احســاســم
چــه خیـــال باطلـــی می کــردم..!

من عـــروسک ِ تــوی ِ دستــاتــم
کــه به بـــازیــه تــو دلخـــوش بــاشم
منــو گـُـم کنــــی،اگــه غصـّـه ت شــد
تــوی آغــوش ِ نگـــاهت جــا شــم

منــو میــرنجــونــی تا اینکــه بــری
سمـت ِ کــاخ ِ آرزوهــای خــودت
این زمینــی کــه تــو دیــدی گــِـرده
تــو به من میـــرســی با پــای خــودت!

فکــرته جــای بــری دور از مـــن
تـــو بــرو چشممــو زود می بنــدم
قیـمـت ِ عـــاشقیمــو میشمــارم
من به حــرفای خــودم پا بنـــدم…

(من از این فاصـــله میمیـــرم زود
تـــو بیـــا سمـت ِ منــو احســاســم
بعــد ِ عمــری تـو کمـک کن شــاید
خــودمــو مثــه خــودت بشنـــاسم …!)

https://www.academytaraneh.com/77486کپی شد!
1190
۴۸