تو میترسی

"تو میترسی"

گاهی برای دیده شدن
باید چشمارو کورکرد
بایدگذشت ازهرکسی
مانع هارو دور کرد

گاهی ام باید بسوزی
به رو خودت نیاری
یا بشی یه ابر باردار
تا توی تنهایی بباری

باید که واسه راهت
از آدما جاده بسازی
بی دلیل رقابت کنی
گاهی بهشون ببازی

به اهدافِت که رسیدی
غم داریُ،توی فراری
تو میترسی از خودت
حالام تنها وبی قراری

از این نویسنده بیشتر بخوانید: