دارم امید به راه فردا

 

 

دارم  امید به راه فردا

باشدش روزوشب در کنارم

اورابینمش دردل عاشقانه

پیمانه در پیمانه فشانم

سوی فردا راه زیبا

باشدش درراه او گل فشانم

گام به گامش شوم من عاشقانه

یک دم پاک و زیبا

بینمش او رامن درجماعت

بهر او جان دهم هرزمان عاشقانه

خوانم اورا پاک وزیبا

بینمش اورامن عاشقانه

بر سرای راه جاودانه .

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7735کپی شد!
511
۲