خودکشی

انگار از دوری هوای تو ………….نفسهام بوی خودکشی داره .
تو دنیات خالی از حرف………… منمو هم مرگ تنها نمیزاره .

خیلی حرف با خودم دارم………که روزی مال دنیات بود.
فکر میکردم دنیای حالام……….اندازهء تموم دستهات بود.

میدونم نیستم و تو خوشحالی………تو دنیات موازی با کوچ ه.
من بازنده هستم تو این بازی……….تو هم جفت دستات پوچه.

هر چی خواستم نفهمم نشد…….تو اموزگار حرفهای خیالی هستی.
من تنبلترین شاگرده کلاس و…….تو استاد حرفهای تو خالی هستی.

یادمه روزهایی که به شب میخندیدی……..کنارت ایستادمو زیر لب میجنگیدی .
باخت سکوتم کنار خنده ء سوالی……..کاش معنی سکوتم رو میسنجیدی.

تو این حرفها دلم گرفته بود باز………تو این هوا خیال عاشق کشی دارم.
تو هستی و من شاگردیم که…………..کنار (شما) خیال خودکشی دارم.
.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/77340کپی شد!
873
۲۵