رو خطّ تقدیر

هنوز یادم نرفته که
چه احساسی به من داشتی
دیگه دلتنگ من نیستی؟
تو این، عشقو تو دل کاشتی

هنوز درگیر این راهم
برو راحت تو پاکم کن
کنارم یادگاریت هس
بذار تنهامو خاکم کن

من از تلخی این روزا
حالا رو خطّ تقدیرم
می سازم با شب و روزام
اگر چه از خودم سیرم

از این بهتر مگه میشه
پر از رنگه همه دنیا
میدونی چند تا رنگ داری؟
دورنگیت تازه شد پیدا

722
۳۰