پناهنده نمیشم

حرفهات بوی دلخوشی داره ……………یا شاید با خواب خوشحالم.
این جنگ چه ارایشی داره………………باید اماده شم.پلکامو میمالم.

داره باورم میشه حرفت………………خونه ای از جنس پوست داری.!
نه . پناهنده نمیشم من………………میشم اونی که تو دوست داری.

با تو خوشبختی محال…………………………. دور بشه از دنیای من .
هر قدم یک دیواره………………………………..که میسازه رویای من .

تو تو خوابم سایه بودی……………….فکر نکردم میتونی حقیقی باشی.
تو رو رو دیوار میدیدم………………….فکر نکردم میتونی زمینی باشی.

اگه این خواب نیست……………………..دیگه هیچ وقت نمی خوابم.
که این لحظه دور نشه………………….دیگه من شبگرد بی خوابم.!!

داره باورم میشه حرفت………………خونه ای از جنس پوست داری.!
نه . پناهنده نمیشم من………………میشم اونی که تو دوست داری.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: