دیگه عـــــــــادت کـــــردم…

من به بغض چشمــام

به سکـــــــوت و دردم

به غم تنهــــــــــــایی

دیگه عـــــــادت کردم

 

بی تو بی فــــردا شد

تقــــــویم رو دیـــــــوار

دیگه عــــــادت کردم

به سکـــــــــوت گیتار

 

به صـــــــدای ضجـه

توو دل شبگــــــردی

تو که نه همــــدردی

که خودت هم دردی

 

من به ماه و کوچه

به نگاه ســــــردم

به بوی شب بوها

دیگه عادت کردم

 

من ِ بی تو اینجــــــا

از خودم کم میشم

از محبت هـــــا دور

که خود ِ غم میشم

 

من به خواب خوبی

به غمـــــــای بیدار

به تراس و قهــــوه

به سقــوط سیگار

 

من به عکس مبهم

تـــــــــوو دل آییـنه

من به بغض تردید

توو دل این سینه

 

به شب و تنهایــی

دیگه عادت کـردم

تو بخواه از امشب

به خودم برگــردم…

 

https://www.academytaraneh.com/7703کپی شد!
1018
۳۸