سنگسار این جنگ میشم

حالم از خیلی روزهای تو خستست……….هوای خواستن تو تو رگم لخته شده.
خاطره ها نیومده دارن میرن…………………..دروازه تحمل ارزوهام بسته شده.

جای حواست پیش من نیست خالیه………..وقتی من دنبال نگات میگردم.
تو دلت سر به هوا بال میزنه اما……….من دست خالی از ردپات بر میگردم.

یک روز میبینی قدمات بلند میشن……….اون روز دنبال چتر من میگردی.
انگار فاصله ها زیاد شدند………………..تو دنبال یک جای امن میگردی.

با کدوم قسمت بسازم؟……………….هستی و اما من دلتنگ میشم.
با تمام تشنگیهام………………….بی تحمل سنگسار این جنگ میشم.

میدونی..!

حالم از خیلی روزهای تو خستست……….هوای خواستن تو تو رگم لخته شده.
خاطره ها نیومده دارن میرن…………………..دروازه تحمل ارزوهام بسته شده.

حرف خوبی منتظر حرفهای من نیست……….تمام عاشقیهام از دست رفته.
داشتن تو تمام دلخوشیم بود ……………….تمام دلخوشیهام از دست رفته.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: