♥ اقیانوس ♥

اگه شهر تو نبضش دست دریاس
مــن اقـیـانـوس و دارم تــو اتــاقـم
تـب آغوش بازش لـحـظـه لـحـظـه
مـیـاد بــا یــه بـغـل رویـا سـراغـم

با هر موج خیالش مست می شم
یـه اقـیـانـوس نــه! اکسیر عشقه!
دارم حـس می کنم سلول سلول
تــمــوم بــودنــم درگــیــرِ عـشـقـه

مــثِ تــــو آرزوی مـــن هـــم ایـنـه
یـه روز مـرگـم رو از مـوجـا بـگـیـرم
رو بـــال آبــیــشــون آروم بـخـوابـم
مـیـون رقـص مــاهـی هـا بـمـیـرم

رو لب های دوتائیمون،دوباره خنده حک می شه
چقد شیرینه وقتی که،یه رویـا مشترک می شه

مـن اقـیـانـوس احساساتِ نابو
رو دیـــوار اتــاقــم قــاب کـــردم
تــوو یـه نیمه شـبِ گرم جنوبی
تـمـوم غصه هامو خــواب کـردم

برای مـن یه عکس کافیه از تـو
تــا بــه رویــای نـابـت پــا بـذارم
تو اقیانوس احـسـاسـی عزیزم
ولی مـن هم کم از دریـا نـدارم

بذار دریای عشقم جاری باشه
تو رگ هایی که شریان حیاتـه
منو غرق خـودت کـن تـا ببینی
چه رویایی کنارم چش به راتـه

رو لب های دوتائیمون،دوباره خنده حک می شه
چقد شیرینه وقتی که،یه رویـا مشترک می شه

https://www.academytaraneh.com/76935کپی شد!
2187
۱۵۲