دیوونگی

نزارباورم شه که مال منی
نزارچشمات بیوفته توچشم
خودمودورکردم ازدست تو
نکنه که بازم عاشقت بشم

عکسات هکه تو بیداریهام
ازاین دیوونگی توی عذابم
واسه فرارازدس پریشونگی
اکثروقت هامو من توخوابم

سرمومیزنم میکشم موهامو
انگار تو حالو هوای جنونم
بعضی شبهاحتی توی خوابم
دارم از دستت فرارمی کنم

همش زیرسرتواین آوارگیم
چی کاشتی تودلم که این بزرشه
خدامی بینه این بی رحمی تو
گناهات غیر قابل بخششه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: