چه معصـــــومانه خـــوابیدی… !

تمـــــــــام خــونه بـــــــوی تو

پر از احســــــــــاس آرامـــش

تو اینجایــــــی کنــــــــــار من

توو رویایـــــی ترین خواهـش

 

همیــــــــــــن آرامــش خــونه

منــــــو درگیـــــــــر تـــــو کرده

نسیمـــــی از تبــــــــار یـاس

می پیچه تـــــــــوو دل پــرده

 

چقــدر رویاییه چشمـــــــــات

با پلکــــــــایی که می بندی

توو این آرامـــــــــــــش مطلق

چه معصــــــومانه می خندی

 

تو پلکـــــات روی هم میـــــرن

به تو چشمامـــــــو می دوزم

تو معصــــــــــــومانه خوابیــدی

فقط چشمـــــــاتو می بوسم

 

کنارت غـــــــــرق آرامــــــــــش

کنارت حال مــــــن خـــــــــوبه

فقــــط انــــــدام این پـــــــــرده

نمی بینــــی چه آشــــــــــوبه

 

تو خوابیــــــــــــو کنار تـــــــــــو

ســـــــــرو آهسته میــــــــذارم

تو انـــدام تو گــــــــــــم میشم

چقــــدر شب ها رو دوس دارم…

 

 

https://www.academytaraneh.com/7693کپی شد!
1409
۲۶