یه روزی

ساده که نیس اما بدون
یه روزی از تو می گذرم
واسه همیشه اسمتو
یه روزی از یاد می برم
یه روزی می یاد که دیگه
تو نیستی تو ترانه هام
منم مثه گذشته ها
خسته از عاشقانه هام
یه روزی می یاد که منم
بد بودنو یاد می گیرم
می شم یکی مثه خودت
خوبی رو از یاد می برم
رو همه ی خاطره هام
بودنتو خط می زنم
تو هم یه روز یادت می ره
اون که دوسِت داشته منم
یه روزی من بدون تو
بارونو احساس می کنم
رد می شم ازکنارتو
ساده دلتو می شکنم
عادت دوست داشتنتو
یه روز فراموش می کنم
آهنگی که دوست دارمو
بدون ِ تو گوش می کنم
تو دفتر خاطره هام
خاطرَ تو پاک می کنم
هر چی که بوده بینمون
یه روز یه جا خاک می کنم
ساده که نیس اما بدون
یه روزی از تو می گذرم
واسه همیشه اسمتو
یه روزی از یاد می برم

https://www.academytaraneh.com/76918کپی شد!
958
۱۸