نمیدونم الان کجام!

بی تو ، تو خلوت دلم
حال ترانه خوش نبود
بازم به اینجا سر میزد
اگر کسی جای تو بود!

تموم خاطرات من
از ذهن این خونه گذشت
ولی امید دیدنت
حتی یه لحظه برنگشت!

نمیدونم کدوم مسیر
صدای پاتو میشناخت
یا از کدوم دریچه، شب
رنگ، به چشمای تو باخت!

نمیدونم خونه چرا
جایی برای ما نداشت
چرا یه لحظه زندگی
مارو کنار هم نزاشت!؟

من موندمو تنهاییو
یه دنیا از تو فاصله
میترسم حتی یادتم
یه روزی از اینجا بره!

یه حسی از تو پر شده
تو تک تک ثانیه هام
تو دست غصه گم شدم
نمیدونم الان کجام!

از این نویسنده بیشتر بخوانید: