مقصد…(؟؟)

مقصد قلب من اینبار /سمت سربیه فشنگه

اول قصه همین جاس/اینجا که دنیا دورنگه

اینجا فصل بی کسی هاس/فصل مرگه اعتقاده

حکم اعدام صدارو/یکی با صداش داده

همه جارو نا امیدی /مثه شب احاطه کرده

تن زخمیه زمین و/ حرم تب احاطه کرده

اینجا من فقط یه سایه ام/تویه سایه یه .یه سایه

بندیه چندتا خدا شم/میونه این همه ایه؟

مقصد قلب من اینبار/سمت سربیه گلوله س

اخرین سکانس این فیلم/جاده و منو یه کوله س

پردیه چشاتو بردار/منه تنهارو نگام کن

چه غریبم تویه این شهر/پنجره بلند صدام کن

بزن اتیش به سکوتم/تاکه شعله سر بگیرم

دنیا کوره نمی بینه/ من چجوری پر میگیرم

(ماهور)

از این نویسنده بیشتر بخوانید: