اغنیه الفراق/ ترانه ی جدایی عربی و فارسی

اغنیه الفراق/ ترانه ی جدایی عربی و فارسی
سه بیت اول مقدمه است و به سبک و وزن ترانه عربی سرودم
یلغادرتنی غفل ارجوک حاچینـــی
بلیل اون وانتحب او ذچرک یبچّینی
***
شوفتک بس بلصور او تذکار گعداتک
مرسومه بس بلگلب الوان ضحکاتک
***
ما حسبت بلوکت یفرگنه للتـالی
خالی مکانک علی یلبلثمن غالی
***
ارید انظم قصید او اکتب اشعار
علی الماعنده ذات او عایف الدار
محتامه الولیهه ، الدار اسمع حچیهه
ما تقبل عذر مشتعله بلنار
***
اتربّینه ابحضنهه ایام واسنین
او شالتنه ابالمهه او محنه ناسین
او سهرت لیل وانهار ، او ضل ابگلبی تذکار
اذا مسهه الدهر دم تهمل العین
***
شلت الدار غربه او مالک امعین
او گصاک الزمن گص السچاچین
لیش الواشی جرک ، وین اندفن سرک
الم فرگاک دگ ابگلبی رمحین
***
من یوم الشلت ما عندی راحه
الگلب مشغول بفکاره او نیاحه
بعدت ابعید عنّی ، او سلبت الروح منّی
وین التجی ما عندی استراحه
***
معنی:
ای در سفر گم شدی جانا بگو دردت
شبهای برفی زده امشب بگو سردت
***
دیدنت در یای غم یاد آوری کرده
در قلب و جانم تویی دلپروری کرده
***
امّا زمانه زده راهِ جدایــــــی را
جای تو خالی شده از پر صدایی را
***
دلم پای نگاهت شعری آموخت
تو بی ذاتی برادر من دلم سوخت
محتاجِ حضورت ، کم کن اون غرورت
نبودت در دلم رو آتش افروخت
***
در آغوشم ادب آموختی زود
صداقت غم زده در ساحلِ رود
تو شبها بی بهار است ، در خوابش خمار است
اگر آتش بشی اشکم زده دود
***
به غربت رفته ای بی یار و همکار
زمانه جان تو زد تیغ غمبار
چرا غفلت نمودی ، تو اون عاشق نبودی
غمِ دوری زده در قلبِ من زار
***
از اون روزی که تو رفتی مریضم
چشم می خواست اشکش رو بریزم
خیلی دور رفتی ، به من هیچی نگفتی
کجا دلشاد گردم غم گریزم
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۶/۰۷/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید: