این عشق زیبا نیست

این عشق زیبا نیست
وقتی که تو دوری
وقتی که من بی تاب
اما تو مغروری

این عشق زیبا نیست
تو حوصله داری
من خیلی دلتنگم
تو صبر میاری

این عشق زیبا نیست
این عشق نازیباس
این عشق زیبا نیست
از دور هم پیداس

این عشق زیبا نیست
تو با منی اما
میخوای جدا باشی
تو خواب هم حتی

این عشق زیبا نیست
من عاشقت باشم
نه عاشقم باشی
نه تو دلت باشم

این عشق زیبا نیست
این عشق نازیباس
این عشق زیبا نیست
از دور هم پیداس

این عشق زیبا نیست
من عاشقی کردم
این جاده یک طرفه اس
باید که برگردم

این عشق زیبا نیست
این عشق بیهوده اس
باید که برگردم
این جاده یک طرفه اس

این عشق زیبا نیست
این عشق نازیباس
این عشق زیبا نیست
از دور هم پیداس

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7656کپی شد!
898
۶