عشق یعنی

عشق یعنی

 

 

عشق یعنی سادگی یعنی صفا

عشق یعنی بازی پروانه ها

عشق یعنی حرف باران در کویر

عشق یعنی غرش و فریاد شیر

عشق یعنی کوشش بی حد مور

عشق یعنی آن عصای دست کور

عشق یعنی عاکف یک جا شدن

عشق یعنی ماهی دریا شدن

عشق یعنی شاعر یک آسمان

عشق یعنی معنی رنگین کمان

عشق یعنی فصل تازه در بهار

عشق یعنی میل مقصد در سوار

عشق یعنی یوسف کنعانیان

عشق یعنی جاده ای در آسمان

عشق یعنی یک زمستان سپید

عشق یعنی استقامت مثل بید

عشق یعنی یک سکوت پر هراس

عشق یعنی اضطراب از نوع خاص

عشق یعنی موج ماری در کویر

عشق یعنی رفتن صدها مسیر

عشق یعنی کوچ کردن در بهار

عشق یعنی راه رفتن روی خار

عشق یعنی یک شکوفه بر درخت

عشق یعنی رد شدن از راه سخت

عشق یعنی جمعیت را پس زدن

عشق یعنی دست بر یک کس زدن

عشق یعنی یک تلاطم از نگاه

عشق یعنی عشق ،یعنی نور ماه

https://www.academytaraneh.com/7652کپی شد!
877
۶