بارون

بارون.. دل من.. و این خیابون خیس
بارون..پای من.. از رفتن گریزی نیس (ت)

بارون.. آدمها..دویدن.. با چتری فراری
بارون.. چشم من.. دووم بیار..نباری ها.. نباری!

بغض من تو گلوم می مونه مثل درد
چشم به راه نشستم نفسهام آه سرد

یه داغون یه مرده یه بیکار یه خسته
وجودم پر از شک.. درهم و شکسته

بارون.. تنهایی.. و این هیاهوی هیچ
بارون.. گم شدن.. کوره راهی به سوی هیچ

بارون.. اشک من .. می ریزه.. بیهوده.. بیهوده
بارون.. بی خیال.. هی ببار.. بغض من گندیده

۲۵ اردیبهشت ۸۴

از این نویسنده بیشتر بخوانید: