روح دردش / برو چت کن (rap)

ملیتک کفنی روح دردش و العــــــب
ما تسوا العشره او بلشـــــوارع اتدور
ما یعرفک غیری بیدی ربیتــــــــک
کل یوم ابخیانه بلزقاق اتخـــــــــور
***
سامحیتک اچم مره او ما تتراجـــــــع
تطلع لی اعذار او تنسحب غــــــــــدّار
دشّت روحک ابسجنی او ما اظن تطلع
قرر علیهه الگلب ابحکم مشـــــــوار
***
طبع فیک شاهدته اتناسی منّـــــــی
تحرّف الکلام او تتظاهر تعبــــــــان
ادری فیک ترید اتطم ذنبک بیدک
لاکن ابهاذ الشکل انت خســـــران
***
ابیوم الشفتـــــک حسّیت الخـــــطر
اعیونک ایغازلن اصور اهوایــــــــه
جرار یسچب دمعک ابخدعــــــــه
گلبی شارب من شطک او من مایـه
***
ملیتک اذهب لا تتوسف دعنـــــی
ما اریدک کفنی اذّانی دمعــــــک
اعدّی الک عیلات اچّندوب ملّیت
ما توفی الحبّک او مسّانی ذنبــک
***
روح ادلل علی غیری او شـــــــوف
عاین بلمرایه و اتصور حبنـــــــــه
تتوسف و اتعض علی ابهامک زاید
تضل تربی اعیونک علی دربنــــه
***
سدینه بابک بعد لا ترجع یمنـــه
العیون الشافنّک عمن من اسنین
احتار ابنفسک و اندل طریجـــک
خاطر تعرف اشعمل ویاک البین
***
معنی:
برو چت کن
برو چت کن ولم کـــن درد دارم
تو کوچه ها جای پایت مونــــده
بزرگت کردم می شناسمت ولی
خیانت هر روزت قلبــم و خورده
***
گذشتم از خطاهات ولی باز هم تکرار
بهانه ها رو برام می خونی هــــر روز
قلب تو توی زندانم گم شـــــــــده
حکم کرده دلم بمونه نســــــــــوز
***
یه حالت از تو دیدم بده خیلــــــــــــی
حرف دلم و می کشونی آنسوی تحریـف
قصد دلت بستنِ خطاهـــــــــــــــــاتِ
ولی به این صورت نمیشه یه توصیـــف
***
روزی که دیدمت حس کردم خــطر
چشات می لرزه هر جایی می دیـدم
اشکِ چشات با فریب می ریـــــزه
شناختمت و از عشقت ترسیـــــدم
***
خسته ام کردی آخرش میشی پشیمون
از کویم بار کن کشته من و اشکــــــت
خیلی از خطاهات گذر کرده دلـــــــم
تو بی وفایی و بو نداره مُشکـــــــــت
***
برو بگرد و ناز کن به چشـــــــــــات
تو آینه بنگر و مقایسه کن دل ســـــوز
پشیمون میشی و گاز می گیری زبونت
چشات به مسیر ما می نگره هــر روز
***
درِ عاشقی رو بستم دیگه نیــــــــــــا
کور شدن چشایی که دیدنت سالهاست
به فکرِ خودت باش عشقِ جدیدت رو
تا بفهمی مزه ی عشقِ تو خطاســـت
***
جاسم ثعلبی(حسانی)
۳۰/۰۷/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7639کپی شد!
953
۱