عشق دوم

بهم ریختم یجوری که/ سر اغازش حسادت بود
به اونکه بین ما…/ فقط کارش وساطت بود
.
.
میپوشم حالا اون لباسی رو
که دادی هدیه تو به من اونو
میرم به سمت اینه بازم
با دقت نگاهمو میندازم
.
این روزا هر کسی عشق دوم داره
پیش هردوشون آبرو داره
این فقط منم که تنها با توام
توشبیه همه .من فقط با توام

https://www.academytaraneh.com/76334کپی شد!
938
۲۴