خالی

تو خالی از منو من بی تو خالی
نمیپرسی کجامو در چه حالی
نمی پرسی که من نابود میشم
بسازم یا بسوزم دود میشم
نمیدونی چقدر آشوبه حالم
میگن داغونمو رو به زوالم
دار م افسردگی میگیرم انگار
هنوزم زنده ای؟پرسیدی یکبار؟
بگو تا زندگی از سر بگیرم
ازم خواهش کنی شاید نمیرم
میگن دیونمو وفکرم خرابه
نگو برگشتنت تنها یه خوابه
اگر خوابه بزار آروم بخوابم
شاید چون تشنه ام فکر سرابم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: