پناهنده

توو همین ترانه ها/ روو انعکاس واژه ها
خودتو یه جووری گم کن /
که منو پیدا کنی

روو نتای خط زده/توو لحظه های شب زده
ذهنتو تخلیه کن/
تا قلبتو دریا کنی

سر من رو شونه هات/ به زیر سقف گونه هات
بزار پناهنده بشه

طعم خوب لحظه ها/ لمس همین غریزه ها
نزار پراکنده بشه

قد پروانه شدن /بزار که آروم بگیرم
تو بشو پیله من/ابد بِبُر/ تا نمیرم

راه برگشتنی نیس/آخر خطم پیش تو
یه شروع تازه باشو خط بزن تشویشتو

گرد و خاک راهمو/ خستگی آهمو
بتکون از رو کتم

من زیارت اومدم/ جون هر دومون قسم
بمونو بمون بتم

قد پروانه شدن /بزار که آروم بگیرم
تو بشو پیله من/ابد ببر/ تا نمیرم

راه برگشتنی نیس/آخر خطم پیش تو
یه شروع تازه باشو خط بزن تشویشتو

شهریور ۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید: