وقتی که پاییزه

وقتی که پاییــــــــــــزه ، اشکام هدَر میــــــــــــره
احساسِ دلشــــــــــــوره ، دنیامو می گیــــــــــــره !

بی تو چه دلگیــــــــــــره ، پاییز و احساســـِـــــــــش
این حـسِ ناجــــــــــــورو ، دیگه نمی خوامــــــِــــــش !

حالِ من آشوبــــــــــــه ، هوای تو ســـــَـــــــرده
اینکــــــــــــه ازم دوری ، تعبیــــــــــــر یک درده !

چن ساله که نیستــــــــــــی ، بی تو تک وتنهــــــــــــام
کابوسِ وحشت بــــــــــــار ، میشه تهِ رویــــــــــــام !

درگیرِ رویاتـــــَـــــــم ، وقتی که پاییــــــــــــزه
هر سااال،پاییــــــــــــزش ، خاطره انگیــــــــــــزه !!

غم توو دل ِ تنگـــَـــــــــم ، یه عمره زندونــــــــــــه
من مثلِ پاییــــــــــــزم ، هوااااام بارونــــــــــــه !!

وقتــــــــــــی ازم دوری ، آروم نمی گیــــــــــــرم
هر روزی چــــــــــــن دفعه ، از غصه می میــــــــــــرم !!!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/76026کپی شد!
1344
۵۵